YÖNETMELİK

EKOSEM YÖNETMELİĞİ?

Kapsam
Madde 1- Bu yönetmelik 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi gereğince İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuş bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM)’ne ilişkin esasları düzenler.

Amaç
Madde 2- EKOSEM’in amacı genellikle üniversitemizin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dışında sürekli olarak verilecek eğitim programları ve sosyal etkinlikler düzenleyerek ve ilan ederek bu programlar aracılığıyla üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Çalışma Alanı
Madde 3- EKOSEM amaçları doğrultusunda, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlar, paket programlar önerir, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, eğitim fuarları düzenler ve koordinasyonunu sağlar.

Kuruluş ve Yönetim
Madde 4- EKOSEM aşağıdaki organlardan oluşur.

  • Danışma Kurulu
  • Yönetim Kurulu
  • EKOSEM Müdürü

Danışma Kurulu
Madde 5- 
EKOSEM Danışma Kurulu, ticaret ve iş alemi ile toplumda kendi alanında temayüz etmiş kişilerden Mütevelli Heyeti tarafından seçilecek 7 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.

Danışma Kurulu, EKOSEM Müdürü’nün çağrısı üzerine yılda iki kere toplanır. Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

Yönetim Kurulu
Madde 6- 
Yönetim Kurulu, EKOSEM Müdürü’nün başkanlığında üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından atanan dört kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri atanır.

Yönetim Kurulu, EKOSEM Müdürü’nün daveti üzerine her ay, gerekli durumlarda daha sık toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulu, EKOSEM Müdürü’nün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler.

Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirler ve Üniversite Senatosu’na önerir.

EKOSEM Müdürü ile birlikte EKOSEM bütçe taslağını hazırlar ve Mütevelli Heyetinin onayına sunulmak üzere Rektöre sunar.

EKOSEM Müdürü
Madde 7- 
EKOSEM Müdürü Rektör tarafından üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir.
EKOSEM Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. Süresi sona eren müdür tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün Yetki ve Sorumlulukları
Madde 8- 
EKOSEM Müdürü, Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular çalışmaları denetler.

Yönetimi altındaki birimleri EKOSEM faaliyetleri doğrultusunda yönetir.
Her faaliyet dönemi sonunda, EKOSEM faaliyetlerini içeren raporu düzenler ve Yönetim Kurulu’na sunar.

Müdür Yardımcısı
Madde 9- 
Rektör, EKOSEM müdürünün teklifi üzerine en fazla iki öğretim üyesini Müdür Yardımcılığına atar.
Müdürün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği Müdür Yardımcısı katılır. Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde müdüre vekalet eder.

Müdürün daveti üzerine, Müdür Yardımcıları Yönetim kurulu toplantısına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Yürürlük
Madde 10- 
Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 11- 
Bu yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.